Home
Arya Vysya Brides
Arya Vysya Grooms
Auspicious Dates
Panchangam (Moon based)
Gotra Details
Star Afflictions
Our History
Vasavi History
Penugonda Kshetram
Vasavi Temples
Stotram & Suprabhatam
Vysya Dharma
Nityannadanam
Arya Vysya Talent
Arya Vysya Choultry's
Arya Vysya Organisations
After Marriage
Proposal Form
Downloads
FAQ
Contact Us
Message
Our Services
Business Opportunities
Useful Links
e-mail me

Stotram & Suprabhatam

Vasavi Stotram

Vasavi Kanyaka Parameshwari Sthothram

v Kailasa-chala Sannibhe giripure, Sauvarna shrunge mahastham
Bodhyan mani-mantape, Suruthura pranthe-cha Simhasane

Aseenaam sakala mararchithapadam, Bakthardi vidhvansinim
Vande Vasavi kanyakam Smitha-mukhim sarvartha damambikam

v Namasthe Vasavidevi | Namasthe Vishva pavani |
Vratha-sambadhha | Koumathrethe Namonnamaha ||

v Namasthe Bhayasamhaari | Namasthe Bhav-nashini |
Bhagyadhadevi | Vasavithe-Namonnamaha ||

v Namasthe Adhbutha-Sandhana | Namasthe Badhra-Roopini |
Namasthe Padma-Pathrakshi | Sundarangi Namonnamaha ||

v Namasthe Vibudha-nanda | Namasthe Baktha-ranjini |
Namasthe Yoga-Samyuktha | Vanikya-nya Namonnamaha ||

v Namasthe Budha-Sansevya | Namasthe Mangala-Prade |
Namasthe Sheetala Pangi | Shanakar-ithe Namonnamaha ||

v Namasthe Jaganmatha | Namasthe Kama-Daayini |
Namasthe Bakth-Nilaya | Varadhe-the Namonnamaha ||

v Namasthe Sidhha-Sansevya | Namasthe Charu-Hasini |
Namasthe Adbutha-Kalyani | Sharvani-the Namonnamaha ||

v Namasthe Bakth-Samraksha | Dheeksha-Sam-badhha-Kankana|
Namasthe Sarva Kaam-Yaartha | Vardhe-The Namonnamaha ||

v Devi-eem Pranamya Sadh-Bakthya | Sarva-Kamyardha Sampadhan |
Labhathe-Nathra sandheho | Dehanthe Mukthiman Bhaveth ||

v Shri Matha Kanyaka-Parameshwari Devye-Namaha
----------------------------------------------------------------------------------------
Courtesy-Mohan Singam Chetty

Vasavi Suprabatham

Vasavi Kanyaka Parameswari
Vasavi Kanyaka Parameswari Suprabhatam


v Shri rasya vakshasi, mukhaburu heshu vani.
yasyasthi, yasya girirajasuthardehe.
kshemaythe, tripurasha jagatham vinidra.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Paurandari kakubiyam paripurna garbha.
suryasutham prasavithum bahulashramena.
hunkarineem kalanadhamushath dwijhale.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Shri vaala kilya mukhamantra jalodgathasu.
mandeha daithyagana shothipankaleva.
prachi samullasathi charunarekhabhi.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Mandaneela surabhila sthanu masprushamtho.
dasa e vanthika mupethya subhodayanthi.
shruyantha eva krukavakuni shantharava:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Godavariparamapavani vari pure.
snathascharan thatasamudramavatikasu.
sampadya gandha mitha ethe samirabala:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v sthrynancha paunsna mapi vinamra gathram.
thvath sthothrajamukharam suchivastradhari.
dwarasthitham sumapalanchitha pathrapani.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v shri gandha kumkuma sugandhisumani choornam.
Haridhra muthamaphalani suvarna pathre.
nikshapya pujayathu michathi baktha varga.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Mathasthvaya thanujaya kusumaryanama.
shresti sadarathanaya charithardajanma.
Yeshamtva marchyakaranakruthinascha thearya:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Kinthe pitha himagiri:, kusumaryavayo.
Brathrabdhimitra machalassa virupadrugva:
sadhubhayam thvadavthara yugeva bakthan.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Nindham svabarthu rasahistu raparakopath.
Dakshe sathi nijathanum visasarja vahnau.
rajanayath thva mapi, va meeda masthi samyam.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Shrestachalam thva maavruno arhi mavantha madho.
Jyestachalam vruthavathi punarudhbhavaya.
prithi svajanmasadane mahathi vadhunam
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Andhrapradeshe vinutham penugondanamna.
Khyatham purim gunavathirathna malanachakardha.
Ithyandhradeshavanija mathivelaharsha:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Shri vishnuvardhana Sthvaya dushtabhava.
Thva dhupathivradahne shalabhayathobuth.
konaythi dhukha mapachara kruduthamanam.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Ethath thvadiya-charitham bhuvi barathiya.
soushilyadrushti mahila janagarvahethu.
shilanvithethi Khalu sarvajanaysthva marcha:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v sithavasistavanitha trimaharshi bharya.
Mukhya sthriya: kathicha nangulimathraganya:
shilena santhathi thanuthonacha thadrushithvam.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Adho gurou peethari daythyasutha stath sthvam.
sheele, anyadsya dalane parabudhagandhi:
satyagraha sthrakuthin: paramathva mesham.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Thva mamavanthi kathichith surasourabheyam.
chinthamanim kathipaye amarabhujamanye.
kovarnayeth bhavadudharagunam sushile.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v mathasthva vollasathi naamsahasra marye.
thva divya vaibhava katha kushlarinibadham.
durgadi tathra cha chathurdashakam sudhiptham.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v dhukath samudharasi bakthajanam sthathastvam.
durga dadasi khalu badramathosi badhra.
akarshnadgunagane rasi devi krishna.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v namnanamna jayasi najabaktha jayapradhatvath.
vidya pradhanagunathosi cha sharadha thvam.
mathayva raksh-asi jana nithi chambikasi.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Narayani thva masi chapicha vaishnavithvam.
Samadhi cha kumudha cha hari priyathvath.
mayasi mohanakrudakruthi sanniveshath.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Eshanikasi sujanan yath eshishe thvam.
chandi cha dhurna yavaregha visheshakopath.
kanyasi deepthi vashatha: paripala yasman.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v kechith nrusimha mupare vrushashaylanadham.
kameshvarim kathipayekuladayva marchan.
vysyasvayoarchthitharam kula devatha thvam.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v vanijya vruthi samaparjitha bhagyalakshmya.
sadhan dharmaparivardhitha hrudhyakeerthya.
bhathyarya vansha ithi yethav suprasadha:
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v bhukthincha mukthi mapi dhathu mathiva shakthyam.
thvatpadamula mithi vishvapatham shrithanam.
kamam prapoorya dayam kuru pahi bakthan.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v thvam kanyaka pravayasa mapi chasi manya.
thvam tathsumaryatanujayapicha lokamatha.
hothri thano rapi shiki, nyakhileshtadathri.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Bakthasthva-dhangri jalaje kathichith-bhavathya.
devalyan vyarachayan vividha scha seva:
pabodhikim nuthi maham pradhade gruhana.
shri kanyakamba! varadhe thava suprabatham.

v Matha rva santhathilokjwala hrudyapadye:
shri pallepurna kavishisyagane varena.
kotishvarena guruharsha kruthishvarena.
githam prayachathu shubam thava suprabatham.

v vina kanyakambam gathirno gathirno.
sadha kanyakambam smarami smarami.
aye kanyakambam, prasidha prasidha.
priyam kanyakamba! prayacha prayacha.

v Aye vasavikanyake! chithhamethath.
thvadiyanghri padme dvi rephayatham me.
bhayam varayanthi, jayam sadhayanthi.
shriyam yacha mahyam namsthe namsthe.
-----------------------------------------
Courtesy-Mohan Singam Chetty


 

 

Copy right: K.S.S.Kumar

|Home| |Arya Vysya Brides| |Arya Vysya Grooms| |Auspicious Dates| |Panchangam (Moon based)| |Gotra Details| |Star Afflictions| |Our History| |Vasavi History| |Penugonda Kshetram| |Vasavi Temples| |Stotram & Suprabhatam| |Vysya Dharma| |Nityannadanam| |Arya Vysya Talent| |Arya Vysya Choultry's| |Arya Vysya Organisations| |After Marriage| |Proposal Form| |Downloads| |FAQ| |Contact Us| |Message| |Our Services| |Business Opportunities| |Useful Links|